Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden van Moment Pictures, April 2017

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Offerte: alle aanbiedingen van Moment Pictures aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Moment Pictures en opdrachtgever
Opdracht: de dienst of het product dat door Moment Pictures geleverd zal worden.
Opdrachtnemer: Moment Pictures, KVK 63668041, tevens gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Moment Pictures de overeenkomst gesloten heeft, tevens de acceptant van deze Algemene Voorwaarden.
Annuleren: beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
Schriftelijk: elektronische en non-elektronische correspondentie zoals brieven, e-mails, sms, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.
Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb-stick.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

2. Toepassing

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Moment Pictures en de Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
2.2 Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Wederpartij die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Moment Pictures slechts bindend indien en voor zover deze door Moment Pictures uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Moment Pictures heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Moment Pictures gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Moment Pictures naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij Moment Pictures onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van de Fotograaf in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
4.3 Indien aannemelijk is dat Moment Pictures hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

5. Factuur en Betaling

5.1 Moment Pictures zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (digitale) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
5.2 De Wederpartij zal de factuur van Moment Pictures op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen acht werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Moment Pictures heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.
5.3 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij vooraf anders is overeengekomen en/of tenzij fotografie eerder plaatsvindt dan binnen veertien dagen. Betaling dient altijd binnen te zijn ten tijde van de opdracht.
5.4 De Wederpartij verricht de aan Moment Pictures verschuldigde betalingen
zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Moment Pictures heeft verstrekt.
5.5 Indien Moment Pictures het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.
5.6 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
5.7 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Moment Pictures nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Moment Pictures dan ook.

6. Controle

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft Moment Pictures na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door Moment Pictures aan te wijzen RA/AA accountant.
6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan Moment Pictures voldoen.

7. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Moment Pictures te doen toekomen.

8. Levering

8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door Moment Pictures onbeschadigd retour zijn ontvangen.
8.2 Binnen twee weken na de fotoshoot wordt een eerste selectie gestuurd, tenzij anders overeengekomen. Wederpartij kiest daaruit de foto’s voor nabewerking. Binnen twee weken nadat Wederpartij de keuze heeft gemaakt worden de gekozen foto’s bewerkt en ontvangt Wederpartij een voorproef. Wederpartij krijgt na ontvangst van de voorproef de gelegenheid om suggesties te doen, welke wanneer ze redelijk bevonden worden door de Fotograaf zullen worden toegepast. Als Wederpartij akkoord heeft gegeven en de betaling is ontvangen, zal Moment Pictures de digitale foto’s en prints binnen twee weken verzenden.
8.3 Digitale bestanden met Fotografische werken worden middels WeTransfer geleverd en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij, tenzij anders overeengekomen.
8.4 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Moment Pictures vastgesteld.
8.5 Moment Pictures laat foto’s niet eerder drukken dan dat de Opdrachtgever de selectie heeft goedgekeurd.
8.6 Moment Pictures levert de beelden af in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Moment Pictures en kan extra kosten met zich meebrengen.
8.7 Indien Moment Pictures en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Moment Pictures het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
8.8 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
8.9 Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende diensten, bestanden of producten is ontvangen.
8.10 Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post. De foto’s worden met de grootste zorg geprint, verpakt en verzonden. Echter beschadigingen gemaakt door het transportbedrijf zijn niet verzekerd. Een verzekerde zending van de foto’s is voor rekening van Wederpartij.
8.11 RAW-bestanden worden niet geleverd.
8.12 Moment Pictures tracht de foto’s zo goed mogelijk te bewaren. Bestellingen na het verstrijken van twee maanden kunnen nog steeds via e-mail worden geplaatst. Het bewaren van foto’s is een extra dienst. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Dus voor nieuwe bestellingen bij verlies van fotobestanden worden ook kosten in rekening gebracht.
8.13 Moment Pictures is niet aansprakelijk als het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op een niet gekalibreerd beeldscherm van de Wederpartij.
8.14 Moment Pictures is niet aansprakelijk voor kleurverschillen van prints gemaakt in opdracht van of door de Wederpartij.

9. Cadeaubonnen

9.1 Moment Pictures biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.
9.2 Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
9.3 Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
9.4 Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

10. Ontwerp fotoboeken

10.1 Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van de Fotograaf ontworpen.
10.2 Binnen twee weken na de fotoshoot wordt een eerste selectie gestuurd. Wederpartij kiest daaruit de foto’s voor nabewerking. Binnen twee weken nadat Wederpartij de keuze heeft gemaakt worden de gekozen foto’s bewerkt en ontvangt Wederpartij een voorproef. Wederpartij krijgt na ontvangst van de voorproef de gelegenheid om suggesties te doen, welke wanneer ze redelijk bevonden worden door de fotograaf zullen worden toegepast. Als Wederpartij akkoord heeft gegeven en de betaling is ontvangen, zal Moment Pictures het fotoboek binnen vier weken verzenden.
10.3 Wederpartij heeft na ontvangst van de voorselectie, maximaal vier weken de tijd een selectie foto’s voor het fotoboek aan Moment Pictures door te geven. Na deze periode zal de Fotograaf zonder overleg een selectie maken.
10.4 Wanneer de uitwerking van het fotoboek in gang is gezet is het alleen nog tegen betaling mogelijk om wijzigingen aan de selectie aan te brengen.
10.5 Moment Pictures laat foto’s niet eerder drukken dan dat de Wederpartij de selectie heeft goedgekeurd.
10.6 Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien worden van afname van het fotoboek.

11. Opdracht

11.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Moment Pictures zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
11.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Moment Pictures. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Moment Pictures aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.
11.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
11.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Moment Pictures is geretourneerd.
11.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Moment Pictures recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
11.6 Indien de fotograaf door onvoorziene en zeer ernstige omstandigheden zoals – maar niet uitsluitend – ziekte, ongeval of ernstige calamiteiten, niet in staat is als fotograaf op genoemde datum op te treden, dient de fotograaf al het mogelijke tot in redelijkheid te doen om een gelijkwaardige vervanger te vinden. Hierbij kan het tarief van Moment Pictures niet worden gegarandeerd, de vervangende fotograaf hanteert zijn eigen tarief. Mocht de situatie zich voordoen dat het niet op tijd lukt een gelijkwaardige vervanger te vinden en het is niet mogelijk of gewenst om de fotosessie te verzetten, dan is Moment Pictures slechts aansprakelijk voor het retourneren van de aanbetaling indien deze is gedaan.
11.7 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

12. Klachten

12.1 Klachten over de uitvoering van de opdracht en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de fotobestanden en/of factuur schriftelijk te worden voorgelegd aan Moment Pictures.
12.2 Klachten na de in Artikel 12 lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
12.3 Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

13. Internet

13.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.
13.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.
13.3 De Wederpartij zal Moment Pictures vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken.

14. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Moment Pictures.

15. Licentie

15.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Moment Pictures is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
15.2. Voor privé-opdrachten geldt dat Wederpartij niet gerechtigd is het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
15.3 Voor privé-opdrachten geldt dat Wederpartij nadrukkelijk niet gerechtigd is de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, mede voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Moment Pictures.
15.4 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Moment Pictures, hebben bedoeld.
15.5 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
15.6 Indien door Moment Pictures toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.
15.7 Moment Pictures houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

16. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

17. Inbreuk op Auteursrecht

17.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Moment Pictures.
17.2 Bij inbreuk komt Moment Pictures een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Moment Pictures gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

18. Naamsvermelding

18.1 De naam Moment Pictures dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
18.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Moment Pictures een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Moment Pictures gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
18.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam Moment Pictures op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door Moment Pictures tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

19. Persoonlijkheidsrechten

19.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
19.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

20. Rechten van derden

20.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Moment Pictures en de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.
20.2 Moment Pictures is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

21. Aansprakelijkheid

Moment Pictures en de Fotograaf zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

22. Annulering en opschorting

22.1 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Moment Pictures, nadat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
22.2 Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, is Moment Pictures gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
22.3 Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
22.4 Bij ontbinding van de overeenkomst tot een week voor de opdracht door Wederpartij brengt Moment Pictures 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
22.5 Bij afmelding binnen een week voor de opdracht of in geval van afwezigheid van de klant, brengt Moment Pictures de totaalkosten in rekening. Bij overmacht kan de afspraak eenmalig worden verzet. Weersomstandigheden vallen niet onder legitieme redenen om een fotosessie af te zeggen.
22.6 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Moment Pictures.

23. Faillissement/surséance

Zowel Moment Pictures als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Moment Pictures het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

24. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden

24.1 Moment Pictures houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
24.2 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Moment Pictures aan opdrachtgever medegedeeld.
24.3 Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

25. Rechts- en forumkeuze

25.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
25.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
25.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Moment Pictures en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Moment Pictures | www.momentpictures.nl | +31-638111484 | info@momentpictures.nl | KVK 63668041